Grunty niezabudowane w Błędowej Tyczyńskiej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 1013 ind.6 w zw. z art. 954 w zw. z art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-01-2019r. o godz. 13:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosława Wolanin przy ul. Bernardyńskiej 5, 35-069 Rzeszów, odbędzie się w trybie uproszczonym pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Lucyna Boryło położonej: 36-017 Chmielnik, Błędowa Tyczyńska, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tyczynie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RZ2Z/00049404/0.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość rolna niezabudowana, oznaczona jako działki nr 1465/1 o pow. 0,7603 ha ( RIIIb- 0,3236 ha, RIVa- 0,4367 ha ) i nr 1798 o pow. 0,1574 ha ( LsIII), położona w obrębie 0001 Błędowa Tyczyńska, gm. Chmielnik. Właścicielem nieruchomości zgodnie z Kw nr RZ2Z/00049404/0 jest osoba fizyczna. Działka nr 1465/1 posiada dojazd od strony wschodniej drogą o nawierzchni utwardzonej tłuczniem, natomiast działka nr 1798 nie posiada dojazdu. Działka nr 1798 nie posiada uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej, jest nieogrodzona, położona w terenie pagórkowatym i w kompleksie leśnym. Działka nr 1465/1 nie posiada uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej, natomiast w południowo- wschodnim narożniku działki znajduje się słup sieci elektroenergetycznej napowietrznej, która przebiega przez działkę w jej południowej części. Otoczenie działki nr 1465/1 stanowią w przeważającej części tereny niezabudowane, od strony północnej działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka nr 1465/1 posiada regularny kształt, teren porośnięty trawą, nieogrodzony.

Suma oszacowania działki nr 1465/1 wynosi 167 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 125 475,00zł.
Suma oszacowania działki nr 1798 wynosi 3 981,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 985,75zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych we

dług prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Rzeszowie 32 12402614 1111 0010 3673 8437
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia włas

ności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem. Zgoda współmałżonka powinna być udzielona w formie aktu notarialnego.