Grunty niezabudowane w Mrowli

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-03-2021r. o godz.13:00 – w trybie uproszczonym odbędzie się druga licytacja nieruchomości – działki o numerze 387 – należącej do dłużnika: Grzegorza Bednarza, położonej: 36-054 Mrowla, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RZ1Z/00136283/5. Przetarg zakończy się dnia 30.03.2021 r. o godz. 13:00.

Przetarg nieruchomości odbędzie się drogą elektroniczną – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie Krajowej Rady Komorniczej: https://e-licytacje.komornik.pl/items/2121

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona jako działka nr 387 o pow. 0,14 ha, położona w obrębie 0005 Mrowla, gm. Świlcza. Właścicielem nieruchomości zgodnie z Kw nr RZ1Z/00136283/5 jest osoba fizyczna. Działka nr 387 nie posiada uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej, jest nieogrodzona, nie posiada dojazdu. Działka położona jest w terenie płaskim, zadrzewiona. Otoczenie działki stanowią tereny niezabudowane. Działka nr 387 posiada regularny kształt.

Suma oszacowania wynosi 61 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 30 800 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 160,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzacym przetarg.

Pouczenie:

art. 879 ind. 5 § 1. k.p.c. Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. § 2. Rękojmia może być złożona także komornikowi, który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Rzeszowie 32 12402614 1111 0010 3673 8437

art. 879 ind 4 § 4 k.p.c. W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną.

art. 879 ind. 6 § 1. k.p.c. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika. § 2. Komornik wyznacza termin rozpoczęcia i zakończenia licytacji elektronicznej w taki sposób, aby czas jej trwania wynosił co najmniej siedem dni, a jej zakończenie przypadało w godzinach urzędowania sądu rejonowego, przy którym działa komornik. § 3. Natychmiast po zakończeniu licytacji elektronicznej komornik udziela przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę w chwili zakończenia licytacji elektronicznej. Przybicie udzielane jest w systemie teleinformatycznym.

art. 879 ind. 9 k.p.c. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancealrii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem. Zgoda współmałżonka powinna być udzielona w formie aktu notarialnego.