Grunty niezabudowane w Nowej Wsi – licytacja elektroniczna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-04-2021r. o godz. 11:00 – w trybie uproszczonym, rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Przemysława Lal – położonej: 36-001 Nowa Wieś, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW: RZ1Z/00194885/9. Przetarg zakończy się dnia 06.05.2021 r.
o godz. 14:00.

Przetarg nieruchomości odbędzie się drogą elektroniczną – za pośrednictwem serwisu
Krajowej Rady Komorniczej:

https://elicytacje.komornik.pl/.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość rolna niezabudowana, oznaczona jako działka nr 601 o pow. 0,1434 ha (ŁIII- 0,0409 ha, RIIIb- 0,1025 ha), położona w obrębie 0004 Nowa Wieś, gm. Trzebownisko. Właścicielem nieruchomości zgodnie z KW nr RZ1Z/00194885/9 jest osoba fizyczna. Działka nr 601 posiada dojazd z drogi gruntowej utwardzonej, nie posiada uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej, jest nieogrodzona, położona w terenie płaskim. W sąsiedztwie znajduje się pojedyncza zabudowa. Na działce występują zadrzewienia. Kształt działki w formie trójkąta. W bezpośrednim sąsiedztwie działki nr 601 od strony południowo-wschodniej znajduje się słup sieci elektroenergetycznej napowietrznej 110kv. Dziłka obciążona jest służebnością przesyłu, a część jej powierzchni znajduje się w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej. Otoczenie działki stanowią tereny niezabudowane oraz od strony południowej rzeka Wisłok.

Suma oszacowania wynosi 45 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 34 425,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 590,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzacym przetarg.

Pouczenie:

art. 879 ind. 5 § 1. k.p.c. Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. § 2. Rękojmia może być złożona także komornikowi, który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Rzeszowie 32 12402614 1111 0010 3673 8437

*w związku z obecnie panującą sytuacją epidemiczną w kraju, Komornik zwraca się o uiszczanie rękojmi drogą przelewu na podane wyżej konto. Prosimy o zrezygnowanie z wpłat gotówką.

art. 879 ind 4 § 4 k.p.c. W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną.

art. 879 ind. 6 § 1. k.p.c. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika. § 2. Komornik wyznacza termin rozpoczęcia i zakończenia licytacji elektronicznej w taki sposób, aby czas jej trwania wynosił co najmniej siedem dni, a jej zakończenie przypadało w godzinach urzędowania sądu rejonowego, przy którym działa komornik. § 3. Natychmiast po zakończeniu licytacji elektronicznej komornik udziela przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę w chwili zakończenia licytacji elektronicznej. Przybicie udzielane jest w systemie teleinformatycznym.

art. 879 ind. 9 k.p.c. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancealrii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem. Zgoda współmałżonka powinna być udzielona w formie aktu notarialnego.