Grunty niezabudowane w Trzebownisku o pow. 1,14ha

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 1013 ind. 6 kpc w zw. z art. 954 i 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-07-2019r. o godz.13:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosława Wolanin przy ul. Bernardyńskiej 5 w Rzeszowie, odbędzie się w trybie uproszczonym pierwsza licytacja nieruchomości należących do dłużnika: Arkadiusz Barczak położonych: 36-001 Trzebownisko, dla których Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach [NKW: RZ1Z/00152033/6, RZ1Z/00160080/9]
Przedmiotem licytacji są nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w miejscowości Trzebownisko, gmina Trzebownisko, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie. Łączna powierzchnia działek wynosi 1,1462 ha – Obręb 0008 Trzebownisko. Wyceniane nieruchomości położone są w miejscowości Trzebownisko, gmina Trzebownisko, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie. Teren parcel jest płaski – deniwelacja nie występuje. Parcele posiadają kształty regularne – wydłużone. Sąsiedztwo działek stanowią: nieruchomości niezabudowane o przeznaczeniu rolnym oraz obszary zadrzewione i zakrzewione, a także droga ekspresowa S-19 (w odległości ok. 300 metrów w linii prostej). Dojazd do działek Nr Ew.: 2292/5, 2292/6, 2292/7, 2292/12, 2292/13, 2292/14, 2295/2 – odbywa się z drogi polnej o nawierzchni częściowo utwardzonej (dz. 2298/2 – w samoistnym władaniu GM. Trzebownisko); do działek Nr Ew.: 2293/2, 2293/3, 2293/4, 2295/1, 2293/5, 2295/3, 2295/4, 2294/1, 2294/2 dojazd odbywa się poprzez działki sąsiednie będące własnością dłużnika. Odległość od Rzeszowa (stolicy województwa) to ok. 8,0 km. Dla przedmiotowych nieruchomości na dzień wyceny brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowe działki są niezabudowane, nieogrodzone i na dzień wyceny wykorzystywane rolniczo. Teren parcel jest niezagospodarowany i nieurządzony. Wzdłuż wschodniej granicy działek Nr Ew.: 2292/5, 2292/6, 2292/7 przebiega sieć energetyczna; pozostałych sieci brak. Dla pozostałych działek sieci uzbrojenia nie występują. Na działkach znajdują się drzewa i krzewy o charakterze nieurządzonym (głównie samosiejki). Wzdłuż granic działek Nr Ew.: 2293/2, 2293/3, 2293/4, 2294/1, 2294/2 – znajduje się koryto rzeki Stary Wisłok.

Suma oszacowania działki nr 2293/2 wynosi 1 785,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 338,75zł.
Suma oszacowania działki nr 2293/3 wynosi 3 949,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 961,75zł.
Suma oszacowania działki nr 2293/4 wynosi 6 232,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 674,00zł.
Suma oszacowania działki nr 2293/5 wynosi 330,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 247,50zł.
Suma oszacowania działki nr 2294/1 wynosi 5 480,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 110,00zł.
Suma oszacowania działki nr 2294/2 wynosi 5 253,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 939,75zł.
Suma oszacowania działki nr 2295/1 wynosi 1 515,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 136,25zł.
Suma oszacowania działki nr 2295/2 wynosi 1 650,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 237,50zł.
Suma oszacowania działki nr 2295/3 wynosi 763,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 572,25zł.
Suma oszacowania działki nr 2295/4 wynosi 866,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 649,50zł.

Suma oszacowania działki nr 2292/12 wynosi 5 448,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 086,00zł.
Suma oszacowania działki nr 2292/13 wynosi 5 394,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 045,50zł.
Suma oszacowania działki nr 2292/14 wynosi 3 966,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 974,50zł.
Suma oszacowania działki nr 2292/5 wynosi 6 416,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 812,00zł.
Suma oszacowania działki nr 2292/6 wynosi 6 487,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 865,25zł.
Suma oszacowania działki nr 2292/7 wynosi 6 476,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 857,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Rzeszowie 32 12402614 1111 0010 3673 8437
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem. Zgoda współmałżonka powinna być udzielona w formie aktu notarialnego.