Grunty zabudowane domem w Matysówce

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-04-2019 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie mającego siedzibę przy ul. Kustronia 4 w sali nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Bożena Krawczyk, położonej: Matysówka, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tyczynie prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW: RZ2Z/00007215/2]
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość, oznaczona jako działka nr 583/1 o pow. 0,20 ha ( B- 0,03 ha, RIIIb- 0,13 ha, RIVa- 0,04 ha ), zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolno stojącym, o pow. użytkowej 105,80 m2, położona w Matysówce gm. Tyczyn. Właścicielem nieruchomości zgodnie z Kw nr RZ2Z/00007215/2 jest osoba fizyczna. Działka nr 583/1 położona jest przy główne. Dojazd do działki bezpośrednio z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Działka posiada pełne uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej tj. energetyczną, wod. kan. i gazową. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny niezabudowane- zadrzewione i zalesione. Działka nr 583/1 posiada regularny kształt, jest częściowo ogrodzona i położona w terenie płaskim. Na działce znajduje się drewniana szopa, studnia oraz składniki roślinne w postaci krzewów ozdobnych i drzew iglastych i owocowych.
Suma oszacowania wynosi 369 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 277200,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 960,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Rzeszowie 32 12402614 1111 0010 3673 8437
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem. Zgoda współmałżonka powinna być udzielona w formie aktu notarialnego.