Grunty zabudowane w Jasionce

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-05-2021r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie mającego siedzibę przy Rzeszów, ul. Kustronia 4 w sali nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużników: Bogusław Reinert, Barbara Reinert, położonej: 36-002 Jasionka, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: RZ1Z/00071890/9].

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, oznaczona jako działka nr 3674/2 o pow. 0,05 ha ( B- 0,05 ha) zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, o konstrukcji drewnianej o pow. użytkowej 60,68 m2, położona w Jasionce gm. Trzebownisko, woj. podkarpackie. Właścicielem nieruchomości zgodnie z Kw nr RZ1Z/00071890/9 są osoby fizyczne na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Położenie działki jest atrakcyjne, dojazd do działki z drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Działka posiada pełne uzbrojenie. Ogrzewanie gazowe. Na działce znajduje się studnia. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz droga wojewódzka nr 878. Działka nr 3674/2 posiada nieregularny kształt, jest ogrodzona i położona w terenie płaskim. Budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, o konstrukcji drewnianej, parterowy, niepodpiwniczony. Technologia wykonania – konstrukcja mieszana, ściany – drewniane i częściowo murowane, ściany szczytowe – drewniane, dach – dwuspadowy, konstrukcja drewniana, pokrycie z blachy, strop – drewniany. Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa typowa, instalacje: elekryczna, wodno – kanalizacyjna, gaz. c.o. – gaz.

Suma oszacowania wynosi 179 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 134 925,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 990,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Rzeszowie 32 12402614 1111 0010 3673 8437

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem. Zgoda współmałżonka powinna być udzielona w formie aktu notarialnego.