Prawo użytkowania wieczystego w Rudnej Wielkiej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-04-2019 r. o godz. 10:50 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie mającego siedzibę przy ul. Kustronia 4 w sali nr 6, odbędzie się druga licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości należącego do dłużnika: Tomasz Dadasiewicz, położonej: 36-072 Świlcza, Rudna Wielka, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RZ1Z/00178190/2.

Przedmiotem licytacji jest prawo użytkowania wieczystego gruntów wraz z prawem własności budynków, nieruchomość oznaczona jako działka nr 618/13 o pow. 0,3387 ha ( Bi), zabudowana budynkami usługowymi,położona w zespole dworsko- parkowym na terenie ścisłej ochrony krajobrazowej w Rudnej Wielkiej gm. Świlcza. Właścicielem nieruchomości zgodnie z Kw nr RZ1Z/00178190/2 jest Skarb Państwa- Starosta Rzeszowski, natomiast prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności budynków i budowli przysługuje osobie fizycznej. Dojazd do działki z drogi o nawierzchni utwardzonej. Nieruchomość posiada uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej – energ., wod. kan. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej. Działka nr 618/13 posiada nieregularny kształt, jest ogrodzona i położona w terenie płaskim. Znaczną powierzchnię działki stanowi utwardzony plac manewrowo – składowy.
Na podstawie informacji uzyskanych w Urzędzie Gminy Świlcza ustalono, że działka nr 618/13, położona w obrębie Rudna Wielka gm. Świlcza, znajduje się w terenie, dla którego nie ma opracowanego MPZP.
Zgodnie ze zmianą do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza, działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem M/U- tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Suma oszacowania wynosi 445 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 297 066,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 560,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Rzeszowie 32 12402614 1111 0010 3673 8437
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem. Zgoda współmałżonka powinna być udzielona w formie aktu notarialnego.