Grunty niezabudowane w Rzeszowie – działka o nr 11, obręb Pobitno

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-08-2021r. o godz. 13:00 – w trybie uproszczonym, rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Bożena Pałka, położonej: 35-322 Rzeszów, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RZ1Z/00167891/6. Przetarg zakończy się dnia: 19-08-2021 r.
o godzinie 13:00.

Przetarg nieruchomości odbędzie się drogą elektroniczną – za pośrednictwem serwisu
Krajowej Rady Komorniczej:

https://elicytacje.komornik.pl/.

Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa – działka o numerze ewidencyjnym 11,
o powierzchni równej 0,4718 ha, położona w Rzeszowie, obręb 217 Pobitno. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr RZ1Z/00167891/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych. Prawo własności nieruchomości gruntowej przysługuje w całości Bożenie Pałka, córce Stanisława i Janiny.
Wyceniana nieruchomość znajduje się w północnej części Rzeszowa, przy granicy miasta z sołectwem Trzebownisko, w odległości około 9 km od ścisłego centrum miasta. Przedmiotowa działka znajduje się bezpośrednio przy drodze publicznej (droga gminna o nawierzchni asfaltowej) – ulica Ciepłownicza, która zapewnia dojazd od strony południowo-wschodniej. Dojazd do działki jest również zapewniony od strony północnej – drogą publiczną gruntową utwardzoną. W najbliższym sąsiedztwie od strony północno-zachodniej znajdują się głównie tereny rolnicze oraz zadrzewione i zakrzewione a dalej rzeka Wisłok. Od strony południowej sąsiedztwo stanowi m.in. Elektrociepłownia Rzeszów, oczyszczalnia ścieków, sortownia odpadów MPGK, zakłady produkcyjne i P.P.H.U. Specjał Sp. z o.o. Działka ta położona jest w terenie płaskim, natomiast obszar działki jest nieznacznie pofałdowany. Działka ma kształt trapezu, regularny – szerokość mierzona w części środkowej wynosi około 15-16 m, a największa długość (mierzona wzdłuż zachodniej granicy) wynosi około 340 m. Działka jest nieogrodzona, nieuzbrojona w sieci infrastruktury technicznej, ale nad jej obszarem przebiegają trzy napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia wraz ze słupem posadowionym w części środkowej. Zgodnie z uproszczonym wypisem z rejestru gruntów działka stanowi grunty orne na glebach ornych dobrych (RIIIa), średnio dobrych (RIIIb), średniej jakości lepszych (RIVa) oraz w niewielkiej części użytki oznaczone jako drogi (dr). W trakcie oględzin stwierdzono, że działka nr 11 jest użytkowana rolniczo i poddawana zabiegom agrotechniki. Nieruchomość objęta MPZP Nr 136/7/2006 dla terenów przemysłowych w dzielnicy Załęże w Rzeszowie.

Suma oszacowania wynosi 283 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 212 700,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 360,00zł, w taki sposób, aby na rachunek Komornika wpłynęla najpóźniej w dniu poprzedzacym przetarg.

 

Bezpośredni link do e-licytacji:

https://elicytacje.komornik.pl/items/3550