Grunty niezabudowane w Świlczy

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-09-2021r. o godz. 11:00 – w trybie uproszczonym, rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Andrzeja Czyża, położonej: 36-072 Świlcza, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RZ1Z/00042759/7. Przetarg zakończy się dnia 09-09-2021 r.
o godz. 11:00.

Przetarg nieruchomości odbędzie się drogą elektroniczną – za pośrednictwem serwisu
Krajowej Rady Komorniczej:

https://elicytacje.komornik.pl/.

Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka gruntu nr 300, obręb ewidencyjny nr 0008 Świlcza, gmina Świlcza, powiat rzeszowski ziemski, woj. podkarpackie. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta o nr RZ1Z/00042759/7.
Działka gruntu nr 300 o przeznaczeniu rolniczym nie jest zabudowana. Powierzchnia ww. działki wynosi 3.500,00 m2 (obręb ewidencyjny nr 0008 Świlcza). Kształt regularny bardzo wy dłużony w kształcie zbliżonym w swoim obrysie do litery”P” o szerokości od ok. 8 m do ok. 17 m i długości ok. 300 m. Działka usytuowana w terenach rolniczych – odłogowana, w przeszło ści w części wschodniej i centralnej użytkowana rolniczo (częściowe zaoranie terenu odłogo wane od kilku sezonów). W części zachodniej działka porośnięta drzewami i krzewami oraz niekoszoną trawą (szersza część działki oraz węższy centralno-zachodni fragment). Dodatko wo blisko zachodniej granicy działki znajduje się wyrobisko porośnięte drzewami i krzewami, zaśmiecone m.in gruzem (opisane w ewidencji gruntów jako nieużytek).
Dane na temat działki:
• uzbrojenie sieciowe działki: brak,
• dojazd do działki – droga publiczna gminna utwardzona, przylegająca do niniejszej
działki od strony wschodniej,
• warunki terenowe dobre w części wschodniej (węższej) – teren równy, niekorzystne
w części zachodniej gdzie znajduje się zanieczyszczone wyrobisko,
• warunki lokalizacyjne peryferyjne,
• usytuowanie nieruchomości w stosunku do centrum miejscowości – peryferyjne.

Suma oszacowania wynosi 15 593,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 694,75zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 559,30zł, w taki sposób, aby na rachunek Komornika wpłynęla najpóźniej
w dniu poprzedzacym przetarg.

 

Bezpośredni link do e-licytacji:

https://elicytacje.komornik.pl/items/3593