Grunty niezabudowane w Ulanicy, działka nr 2845

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14.07.2021r. o godz. 13:00 – w trybie uproszczonym, rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę o numerze 2845, należącej do dłużnika: Zbigniewa Karnas, położonej: 36-065 Ulanica, dla której brak jest urządzonej Księgi Wieczystej. Przetarg zakończy się dnia 21.07.2021 r. o godz. 13:00.

Przetarg nieruchomości odbędzie się drogą elektroniczną – za pośrednictwem serwisu
Krajowej Rady Komorniczej:

https://elicytacje.komornik.pl/.

Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka gruntu nr 2845, położonej w miejscowości Ulanica, obręb ewidencyjny nr 0008 Ulanica, gmina Dynów, powiat rzeszowski ziemski, województwo podkarpackie. Dla przedmiotowej nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta. Stan nieruchomości – działka gruntu nr 2845 nie jest zabudowana o przeznaczeniu rolniczym. Powierzchnia ww. działki wynosi 4.000,00 m2 (obręb ewidencyjny nr 0008 Ulanica). Kształt regularny zwarty w kształcie zbliżonym w swoim obrysie do wydłużonego trapezu prostokątnego o szerokości ok. 33 m i długości ok. 110 m. Działka usytuowana w terenach zadrzewionych i zakrzewionych oraz leśnych. Południową granicą działka przylega do cieku wodnego.
Dane na temat działki:
• uzbrojenie sieciowe działki: brak,
• dojazd do działki brak – dojazd możliwy za pośrednictwem działek sąsiednich,
• warunki terenowe zadowalające, teren pochyły w kierunku południowym,
• warunki lokalizacyjne peryferyjne,
• usytuowanie nieruchomości w stosunku do centrum miejscowości – peryferyjne.

Suma oszacowania wynosi 6 480,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 860,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 648,00zł, w taki sposób, aby na rachunek Komornika wpłynęla najpóźniej
w dniu poprzedzacym przetarg.

Bezpośredni link do e-licytacji:

https://elicytacje.komornik.pl/items/3540