Grunty niezabudowane w Ulanicy, działka nr 2880/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14.07.2021r. o godz. 12:00 – w trybie uproszczonym rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę o numerze 2880/3, należącej do dłużnika: Zbigniewa Karnas, położonej: 36-065 Ulanica, dla której brak jest urządzonej Księgi Wieczystej. Przetarg zakończy się dnia 21.07.2021 r. o godz. 12:00.

Przetarg nieruchomości odbędzie się drogą elektroniczną – za pośrednictwem serwisu
Krajowej Rady Komorniczej:

https://elicytacje.komornik.pl/.

Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka gruntu nr 2880/3, położonej w miejscowości Ulanica, obręb ewidencyjny nr 0008 Ulanica, gmina Dynów, powiat rzeszowski ziemski, województwo podkarpackie. Dla przedmiotowej nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta. Działka gruntu nr 2880/3 nie jest zabudowana o przeznaczeniu rolniczym. Powierzchnia ww. działki wynosi 1.400,00 m2 (obręb ewidencyjny nr 0008 Ulanica). Kształt regularny zwarty o sze rokości ok. 25 m i długości ok. 63 m. Zachodnią granicą częściowo przylega do drogi gminnej. Działka usytuowana w terenach rolniczych o różnym stanie zagospodarowania w tym z zabudową mieszkaniowo zagrodową. Działka uprawiana rolniczo (działka zaorana po zbiorach jesiennych) łącznie z działkami sąsiednimi.

Dane na temat działki:
• uzbrojenie sieciowe działki: przez działkę przebiega sieć wodna, gazowa oraz napo wietrzna linia energetyczna,
• dojazd do działki – droga gminna utwardzona kruszywem,
• warunki terenowe dobre, teren o niewielkim nachyleniu w kierunku północnym,
• warunki lokalizacyjne peryferyjne,
• usytuowanie nieruchomości w stosunku do centrum miejscowości – dobre.

Suma oszacowania wynosi 5 343,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 007,25zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 534,30zł, w taki sposób, aby na rachunek Komornika wpłynęla najpóźniej w dniu poprzedzacym przetarg.

 

Bezpośredni link do e-licytacji:

https://elicytacje.komornik.pl/items/3539