Grunty niezabudowne w Bratkowicach, udział 1/2, działka nr 4373

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-08-2021r. o godz. 12:00 – w trybie uproszczonym, rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości – udziału 1/2 działki o nr 4373, należącego do dłużnika: Daniela Bednarza. Działka położona jest w: 36-055 Bratkowicach, brak jest dla niej urządzonej Księgi Wieczystej. Przetarg zakończy się dnia 26-08-2021 r.

Przetarg nieruchomości odbędzie się drogą elektroniczną – za pośrednictwem serwisu
Krajowej Rady Komorniczej:

https://elicytacje.komornik.pl/.

Przedmiotem licytacji jest prawo własności udziału 1/2 nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 4373, obręb ewidencyjny nr 0002 Bratkowice, gmina Świlcza. Działka gruntu nr 4373 nie jest zabudowana położona w otoczeniu terenów rolniczych. Wg ewidencji gruntów powierzchnia ww. działki wynosi 900,00 m2 (obręb ewidencyjny nr 0002 Bratkowice). Kształt regularny zwarty w kształcie zbliżonym w swoim obrysie do bardzo wydłużonego prostokąta o szerokości ok. 2,0 – 2,5 m i długości ok. 380 m. Działka usytuowana w terenach rolniczych, odłogowana, porośnięta niekoszoną trawą. Obszar działki jednorodny z działkami sąsiednimi – brak jakichkolwiek oznak wykorzystywania działki na drogę (w tym polną). Dane na temat działki: • uzbrojenie sieciowe działki: brak – przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia 220 kV, linia energetyczna przebiega równolegle do działki przecinając ją w części południowej • dojazd do działki – droga publiczna gminna utwardzona, przylegająca do niniejszej działki od strony południowej, • warunki terenowe bardzo dobre, teren płaski, • warunki lokalizacyjne dobre, • usytuowanie nieruchomości w stosunku do centrum miejscowości – dobre.
Suma oszacowania udziału 1/2 w nieruchomości wynosi 3 020,00zł, zaś cena wywołania udziału 1/2 jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 265,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 302,00zł, w taki sposób, aby na rachunek Komornika wpłynęla najpóźniej
w dniu poprzedzacym przetarg.

Bezpośredni link do e-licytacji:

https://elicytacje.komornik.pl/items/3545