Lokal mieszkalny w Rzeszowie przy ul. Chmaja

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-08-2019r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie mającego siedzibę przy ul. Kustronia 4 w sali nr 31, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Stanisław Pałys położonej: 35-021 Rzeszów, ul. prof. Ludwika Chmaja 7/19, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW: RZ1Z/00146419/1]
Przedmiotem licytacji jest prawo własności lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 46,20 m2, oznaczonego numerem 19 wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku w wysokości 4620/293397 . Lokal znajduje się na I piętrze w budynku wielorodzinnym w Rzeszowie przy ul. Chmaja oznaczony numerem 7, gmina M. Rzeszów, powiat M. Rzeszów, woj. podkarpackie, Obręb 207 Śródmieście.
Dla prawa do lokalu Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr RZ1Z/00146419/1. Blok mieszkalny to obiekt wielorodzinny, w niskiej zabudowie (5 kondygnacyjny), całkowicie podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej w latach 60-tych XX w. Budynek wyposażony jest we wszystkie urządzenia infrastruktury technicznej takie jak: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telefoniczna.

Suma oszacowania wynosi 204 883,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 153 662,25zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 488,30zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Rzeszowie 32 12402614 1111 0010 3673 8437
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancealrii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem ze współmałżonkiem. Zgoda współmałżonka powinna być udzielona w formie aktu notarialnego.