Udział 1/2 gruntów ornych w Rzeszowie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 1013 ind. 6 w zw. z art. 954 w zw. z art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-02-2019r. o godz. 11:00 w w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosława Wolanin przy ul. Bernardyńskiej 5, 35-069 Rzeszów, odbędzie się w trybie uproszczonym pierwsza licytacja udziału 1/2 nieruchomości należącej do dłużnika: Krzysztof Piekarz położonej: Rzeszów, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: RZ1Z/00045667/6]
Przedmiotem licytacji jest udział 1/2 nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr Ew. 323/6 o pow. 0,2595 ha – położonej w Rzeszowie w rejonie ulicy Stączka, gmina M. Rzeszów, powiat M. Rzeszów, woj. podkarpackie, Obręb 220 Załęże.
Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr RZ1Z/00045667/6.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Rzeszowie w rejonie ulicy Stączka, w Obrębie 220 Załęże, gmina M. Rzeszów, powiat M. Rzeszów, woj. podkarpackie. Sąsiedztwo stanowią działki niezabudowane wykorzystywane rolniczo oraz nieruchomości zadrzewione i zakrzewione, a także droga ekspresowa S19 (na estakadzie w oddaleniu ok. 15 m od działki) Parcela posiada kształt regularny, wydłużony – prostokątny. Przedmiotowa działka jest niezabudowana, nieogrodzona i na dzień wyceny wykorzystywane jako rola (nieużytki).Teren działki jest płaski – deniwelacja nie występuje. Dojazd odbywa się z drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej asfaltowej (droga techniczna przy S19). Nieruchomość znajduje się w odległości ok. 7,0 km od centrum.

Suma oszacowania udziału 1/2 wynosi 43 765,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 32 823,75zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 376,50zł. Rękojmia powinna być złożona na dzień przed terminem licytacji w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Rzeszowie 32 12402614 1111 0010 3673 8437
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem. Zgoda współmałżonka powinna być udzielona w formie aktu notarialnego.