Dom mieszkalny w Głogowie Młp – 27-09-2018r. o godz. 11:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-09-2018r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie mającego siedzibę przy ul. Kustronia 4 w sali nr 6, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej  do dłużnika: Maria Paduch położonej: 36-060 Głogów Małopolski, dla której  Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW [NKW: RZ1Z/00174478/7]
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona jako działki nr 892/10 o pow. 0,0524 ha i nr 888/1 o pow. 0,0409 ha, zabudowane budynkiem  mieszkalnym jednorodzinnym nr 66 oraz budynkiem gospodarczym, położonych w Głogowie Małopolskim, woj. podkarpackie. Właścicielem nieruchomości zgodnie z Kw nr RZ1Z/00174478/7 jest osoba fizyczna. Dojazd do działek zabudowanych z drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej ul. Prusa lub ul. Polnej. Nieruchomość posiada uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej – energ., wod., kanalizacyjną i gazową. Na działce nr 892/10 znajduje się również studnia i kanalizacja lokalna. Centralne ogrzewanie w budynku z własnej kotłowni. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działki posiadają regularne kształty, są ogrodzone i położone w terenie płaskim. Na działkach znajdują się nasadzenia drzew owocowych tj. jabłonie i czereśnie, a także drzew i krzewów ozdobnych oraz samosiewów roślin.

Suma oszacowania wynosi 406 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   271 133,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 670,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Rzeszowie 32 12402614 1111 0010 3673 8437
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.16:00 oraz przeglądać w   kancealrii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem. Zgoda współmałżonka powinna być udzielona w formie aktu notarialnego.