Grunty zabudowane w Chmielniku i inne – 06-09-2018r. o godz. 13:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 1013 ind. 6 w zw. z art. 867 oraz w zw. z art. 954 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-09-2018r. o godz. 13:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie mającej siedzibę przy ul. Bernardyńskiej 5 w Rzeszowie, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Tadeusz Szczypek położonej: Chmielnik, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tyczynie prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW: RZ2Z/00008119/6, RZ2Z/00008546/8]
– przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr 3148/1 zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej (wg projektu) 159,80 m.kw. Teren działki jest pagórkowaty ze spadkami i wzniesieniami wynikającymi z naturalnego ukształtowania w tej części miejscowości. Parcela posiada kształt dość regularny, wydłużony – prostokątny. Dojazd odbywa się zwyczajowo poprzez działki niezabudowane wykorzystywane rolniczo, obszary zadrzewione i zakrzewione oraz nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Na działce znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, niepodpiwniczony z niskim i wyoskim parterem, kryty dachem dwuspadowym, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynek wyposażony jest w przyłącze do sieci elektrycznej. Woda pobierana jest ze studni, kanalizacja to przydomowe szambo. Sieci gazowej brak. Wg informacji uzyskanych od właściciela budynek powstał ok. 1992 roku,
– przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa oznaczona jako działki nr 3035 o pow. 0,30ha; 3137 o pow. 0,99ha; 3138 o pow. 0,18 ha; 3168 o pow. 0,28ha – położone w miejscowości Chmielnik, gmina Chmielnik, powiat rzeszowski. Działki nr 3035, 3138, 3168 są niezabudowane. Działka nr 3137 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej (wg obmiaru) 60,34 m.kw. i budynkiem gospodarczym. Działki położone w terenie pagórkowatym wynikające z naturalnego ukształtowania w tej części miejscowości. Do działki nr 3035 dojazd odbywa się z drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej asfaltowej. Do działek nr 3137, 3138, 3168 dojazd odbywa się zwyczajowo poprzez działki sąsiednie – brak prawnie uregulowanego dojazdu. Sąsiedztwo działek to głównie tereny niezabudowane, wykorzystywane rolniczo.

Suma oszacowania wynosi 262 130,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 196 597,50zł,
– suma oszacowania działki nr 3148/1 wynosi 181 073,00zł, zaś cena wywołania wynosi 135 804,75zł,
– suma oszacowania działki nr 3137 wynosi 44 331,00zł, zaś cena wywołania wynosi 33 248,25zł,
– suma oszacowania działki nr 3035 wynosi 19 890,00zł, zaś cena wywołania wynosi 14 917,50zł,
– suma oszacowania działki nr 3138 wynosi 6 588,00zł, zaś cena wywołania wynosi 4 941,00zł,
– suma oszacowania działki nr 3168 wynosi 10 248,00zł, zaś cena wywołania wynosi 7 686,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania na dzień przed terminem licytacji nieruchomości. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Rzeszowie 32 12402614 1111 0010 3673 8437
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancealrii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem. Zgoda współmałżonka powinna być udzielona w formie aktu notarialnego.