Grunty niezabudowane w Białce

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-04-2021r. o godz.11:00 w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosława Wolanina, mieszczącej się przy ul. Bernardyńskiej 5 w Rzeszowie, w trybie uproszczonym odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Wacław Warszawa
położonej: 36-030 Białka, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tyczynie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: RZ2Z/00055642/5].

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka Nr Ew.: 199 o pow. 0,2848 ha– położona w miejscowości Białka, gmina Błażowa, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie. Działka jest niezabudowana. Dla  nieruchomości w Sądzie Rejonowym w  Rzeszowie, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Tyczynie prowadzona jest księga wieczysta KW  Nr:  RZ2Z/00055642/5. Wyceniana działka gruntu położona jest w  miejscowości Białka, gmina Błażowa, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie. Odległość nieruchomości od Rzeszowa wynosi ok. 26,0  km. Teren działki jest ze spadkiem w kierunku południowo-zachodnim – deniwelacja w skrajnych punktach wynosi do kilku metrów i wynika z naturalnego ukształtowania w tej części miejscowości. Parcela posiada kształt regularny, zbliżony do trapezu. Dojazd odbywa się z drogi publicznej– działki o nawierzchni nieutwardzonej (Nr Ew. 200 będącą własnością gm. Błażowa). Sąsiedztwo to głównie działki niezabudowane wykorzystywane rolniczo, działki zalesione oraz nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi (zabudowa gospodarcza rozproszona w odległości od ok. 10 m). Dostępność komunikacyjna jest słaba. Działka leży w obszarach rolnych i leśnych. Sieć uzbrojenia (energia elektryczna) znajduje się na działce z zabudową. Działka jest niezabudowana. Niekorzystnym warunkiem jest położenie na skarpie wzdłuż drogi dojazdowej – wąwozu.

Suma oszacowania wynosi 7 092,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5 319,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 709,20zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Rzeszowie 32 12402614 1111 0010 3673 8437

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancealrii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem. Zgoda współmałżonka powinna być udzielona w formie aktu notarialnego.