Grunty zabudowane w Rzeszowie przy ul. Warszawskiej 93

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-03-2021r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie mającego siedzibę przy Rzeszów, ul. Kustronia 4 w sali nr 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Konrad Kmiotek położonej: 35-230 Rzeszów, ul. Warszawska 93, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: RZ1Z/00102333/4].

Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka gruntu 57/1 (adres administracyjny: ul. Warszawska 93), położonej w miejscowości Rzeszów, obręb ewidencyjny nr 213 Baranówka, powiat rzeszowski grodzki, województwo podkarpackie. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr RZ1Z/00102333/4. Działka gruntowa zabudowana opisana jako działka gruntu nr 57/1 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz połączonym z budynkiem garażem jednostanowiskowym z częścią gospodarczą. Powierzchnia działki wynosi 0,1073ha (RII grunty orne 0,0505ha, B tereny mieszkaniowe 0,0568ha). Kształt regularny. Zabudowania znajdują się w części centralnej północnej działki. W części wschodniej znajduje się utwardzony podjazd i dojście do zabudowań. W pozostałym niezabudowanym obszarze znajduje sie trawnik i nasadzenia wysokie i niskie. Działka ogrodzona w całości ogrodzeniem z elementów betonowych. Od strony wschodniej działka przylega bezpośrednio do terenów kolejowych z czynną linią kolejową relacji Rzeszów – Tarnobrzeg. Uzbrojenie działki: energia elektryczna 230/400V, kanalizacja miejska, sieć wodna miejska, studnia kopana. Dojazd do działki prawnie nieuregulowany drogą gruntową utwardzoną kruszywem, utworzoną w ramach działek sąsiednich. Warunki terenowe bardzo dobre. W ramach nieruchomości gruntowej znajduje się dom mieszkalny parterowy z poddaszem nieużytkowym, całkowicie podpiwniczony. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej oddany do użytkowania w 1970r. (wg kartoteki budynków). Na uklad funkcjonalny składa się w ramach parteru dwa pokoje przechodnie, kuchnia przechodnia, łazienka z WC i komunikacja z gankiem i łącznikiem do budynku gospodarczo-garażowego. W piwnicy znajdują się pomieszczenia gospodarcze. Budynek mieszkalny na dzień wizji lokalnej nieużytkowany. Powierzchnia zabudowy (wg ewidencji budynków) 75,00 m.kw. Powierzchnia użytkowa (wg obmiaru z natury) 54,24 m.kw. Dom posadowiony na fundamencie betonowym. Ściany zewnętrzne murowane, budynek docieplony styropianem z wykonaną elewacją. Ściany wewnętrzne murowane. Strop nad piwnicą typu Kleina, nad parterem prawdopodobnie drewniany. Budynek po generalnym remoncie w latach dziewięćdziesiatych ubiegłego wieku.

Suma oszacowania wynosi 232 320,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 174 240,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 232,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Rzeszowie 32 12402614 1111 0010 3673 8437

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancealrii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem. Zgoda współmałżonka powinna być udzielona w formie aktu notarialnego.