Grunty niezabudowane Budziwój – Rzeszów

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-03-2021r. o godz.11:00 w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosława Wolanina, mieszczącej się przy ul. Bernardyńskiej 5 w Rzeszowie, odbędzie się pierwsza licytacja (przeprowadzona w trybie uproszczonym) nieruchomości należącej do dłużnika: Grzegorz Duda położonej: Rzeszów, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: RZ1Z/00172106/5].

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona jako działka nr 296 o pow. 0,60ha, położona w obrębie 225 Budziwój w Rzeszowie. Właścicielem nieruchomości zgodnie z KW RZ1Z//00172106/5 jest osoba fizyczna. Działka nr 296 posiada dojazd z drogi o nawierzchni utwardzonej, wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega przewód elektroenergetyczny średniego napięcia, natomiast od wschodniej strony działki przepływa rzeka Wisłok. Działka jest nieogrodzona, położona w terenie płaskim w sąsiedztwie terenów niezabudowanych. Na działce występują nasadzenia krzewów i drzew. Kształt działki jest regularny i funkcjonalny. Działka położona jest z dala od obiektów infrastruktury społecznej. Od wschodniej strony działki znajduje się skarpa. Ponadto wschodnia część działki znajduje się na terenie zalewowym.

Suma oszacowania wynosi 762 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 571 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 76 200,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Rzeszowie 32 12402614 1111 0010 3673 8437

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancealrii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem. Zgoda współmałżonka powinna być udzielona w formie aktu notarialnego.