Grunty niezabudowane w Zgłobniu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-03-2021r. o godz.12:00 w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosława Wolanina, mieszczącej się przy ul. Bernardyńskiej 5 w Rzeszowie, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości (w trybie uproszczonym) należącej do dłużnika: Danuta Zając położonej: 36-046 Zgłobień, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: RZ1Z/00186224/9].

Nieruchomość gruntowa niezabudowana znajduje się w północno-wschodniej części miejscowości Zgłobień, w odległości około 300 m od drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny rolnicze, a dalej od strony zachodniej zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna. Działka ta położona jest w terenie pofałdowanym – obszar działki ze spadkiem terenu w kierunku północnym. Dojazd zapewniony jest drogami gruntowymi biegnącymi wzdłuż południowej i północnej granicy przedmiotowej nieruchomości. Droga wzdłuż południowej granicy jest drogą publiczną należącą do zasobu mienia komunalnego Gminy Boguchwała. Działka ma kształt regularny, zbliżony do trapezu – szerokość mierzona wzdłuż północnej granicy wynosi około 28 m, długość (wzdłuż zachodniej granicy) około 187 m. Działka jest nieogrodzona, użytkowana rolniczo. W południowo-wschodnim narożniku działki posadowiony jest słup napowietrznej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, która w tej skrajnej części przebiega nad obszarem działki. Zgodnie z uproszczonym wypisem z rejestru gruntów działka w większości stanowi łąki trwałe (ŁIII) i w części grunty orne (RIIIa) na glebach ornych dobrych. W trakcie oględzin stwierdzono, że działka nr 784 jest użytkowana rolniczo i poddawana zabiegom agrotechniki. Dla terenu nieruchomości nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Suma oszacowania wynosi 10 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 175,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 090,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Rzeszowie 32 12402614 1111 0010 3673 8437

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem. Zgoda współmałżonka powinna być udzielona w formie aktu notarialnego.