Grunty niezabudowane w Zarzeczu – udział 1/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-03-2021r. o godz.12:00 w Kancelarii Komornika Mirosława Wolanina, mieszczącej się przy ul. Bernardyńskiej 5 w Rzeszowie, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości (prowadzona w trybie uproszczonym) – działki o numerze 353/1, należącej do dłużnika: Bożeny Pociask (udział 1/2) położonej: 36-041 Zarzecze, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: RZ1Z/00119690/6].

Przedmiotem licytacji jest udział wynoszący 1/2 w nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 353/1, położonej w Zarzeczu gm. Boguchwała, woj. podkarpackie. Właścicielem nieruchomości zgodnie z KW RZ1Z/00119690/6 są osoby fizyczne. Działka nr 353/1 posiada regularny kształt, jest nieogrodzona, nieużytkowana, nieuzbrojona i położona w terenie płaskim. Otoczenie działki stanowią tereny niezabudowane – użytki rolne. Dojazd do działki możliwy drogą polną.

Suma oszacowania udziału należącego do dłużniczki (1/2) działki 353/1 wynosi 1641 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1230,75 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 164,10 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Rzeszowie 32 12402614 1111 0010 3673 8437

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelrii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem. Zgoda współmałżonka powinna być udzielona w formie aktu notarialnego.