Grunty niezabudowane w Rudnej Wielkiej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-03-2021r. o godz.11:00 w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosława Wolanina przy ul. Bernardyńskiej 5 w Rzeszowie, w trybie uproszczonym odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: EXON TRADING Sp. z o.o. położona: 36-072 Świlcza, Rudna Wielka, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: RZ1Z/00119246/9].

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa (niezabudowana) położona w  miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie, oznaczona jako działka Nr Ew.623/1 o pow.0,3500 ha –  Obręb 0007 Rudna Wielka. Dla  nieruchomości w    Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW  Nr RZ1Z/00119246/9.
Przedmiotowa działka jest niezabudowana, nieogrodzona i na dzień wyceny wykorzystywana jako łąka. Przez działkę przebiega napowietrzna sieć niskiego napięcia. Pozostałe sieci uzbrojenia znajdują się na działkach sąsiednich. Nieruchomość położona jest w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie. Działka leży w odległości ok. 3,0 km od granic administracyjnych Rzeszowa. Teren nieruchomości jest lekko pagórkowaty – deniwelacja występuje w niewielkim zakresie i wynika z naturalnego ukształtowania w tej części miejscowości. Dojazd odbywa się bezpośrednio z drogi będącej własnością gminy (dz. Nr Ew. 630) o nawierzchni częściowo utwardzonej. Parcela posiada kształt regularny, wydłużony. Sąsiedztwo stanowią nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, działki niezabudowane wykorzystywane rolniczo oraz obszary zadrzewione i zakrzewione. Po przeciwnej stronie drogi znajduje się zakład komercyjny. Z uwagi na położenie i dojazd lokalizację uznaje się jako dobrą.

Suma oszacowania wynosi 87 955,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 65 966,25zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 795,50zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Rzeszowie 32 12402614 1111 0010 3673 8437

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelalrii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem. Zgoda współmałżonka powinna być udzielona w formie aktu notarialnego.