Nieruchomość zabudowana budynkiem z lokalami użytkowymi

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-09-2020 o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie z siedzibą przy Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, pokój 30, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego położonego przy Lwowska 39, 35-301 Rzeszów, dla którego Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/00097399/5.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działa nr 1520, obręb ewidencyjny 218 Wilkowyja Północna (adres administracyjny nieruchomości – ul. Lwowska 39), położonej w miejscowości Rzeszów, powiat rzeszowski grodzki, województwo podkarpackie. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest ksiega wieczysta nr RZ1Z/00097399/5. Działka gruntu nr 1520 o przeznaczeniu komercyjnym posiada powierzchnię 0,1196ha. Teren w obszarze działki płaski. Na przedmiotowej działce w części centralnej posadowiony jest budynek o przeznaczeniu biurowo-uslugowym. Działka nie jest zdewastowana i zdegradowana środowiskowo. Teren niezabudowany działki w przeważającej części utwardzony i pokryty kostką brukową stanowiąca dwa parkingi oraz komunikację wewnętrzną pieszą i samochodową. Niewielkie obszary zielone (trawnik) znajdują się wzdłuż zachodniej i północnej granicy. Lokalizacja charakteryzuje się bardzo dużą intensywnością ruchu drogowego. Działka przylega bezpośrednio do drogi publicznej z bardzo dobrym dostępem do głównych dróg miasta (faktyczny dojazd do działki za pośrednictwem drogi wewnętrznej w ramach działek sąsiednich). Uzbrojenie sieciowe działki: energia elektryczna, gaz ziemny, sieć wodna, kanalizacja sieciowa sanitarna i deszczowa, instalacja teletechniczna. Dojazd do działki bardzo dobry, warunki terenowe bardzo dobre. W ramach nieruchomości gruntowej posadowiony jest budynek o przeznaczeniu komercyjnym wykorzystywany do celów biurowych oraz medycznych. Obiekt o 3 pełnych i jednej niepełnej kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony. Obiekt wzniesiony w technologii mieszanej żelbetowo-murowanej, przyjęty do użytkowania w całości w 2008r. (wg kartoteki budynków). Budynek posadowiony na fundamencie betonowym, konstrukcja budynku szkieletowa żelbetowa słupowo-ryglowa, ściany osłonowe i wewnętrzne murowane z betonu komórkowego, ściany zewnętrzne docieplone styropianem pokrytym tynkiem cienkowarstwowym na siatce podtynkowej, stropy międzykondygnacyjne gęstożebrowe teriva, w części pomieszczeń dodatkowo podwieszane, stropodach: analogicznie jak stropy międzykondygnacyjne, docieplony, pokryty papą termozgrzewalną, stolarka okienna PCV, fasadowa aluminiowa, drzwi wewnętrzne płycinowe, budynek wyposażony w instalacje: wodna sieciowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa sieciowa gminna, centralnego ogrzewania zasilana z pieca na paliwo gazowe, energii elektrycznej, gazu ziemnego, wentylacyjną mechaniczną oraz klimatyzacyjną miejscową, teletechniczną zaawansowaną ze względu na rodzaj prowadzonej działalności budynku. Powierzchnia zabudowy 276,00 m.kw. Powierzchnia użytkowa budynku 839,37 m.kw. Budynek utrzymany w ogólnym bardzo dobrym stanie technicznym nie wymagające remontu poza bieżącymi naprawami i konserwacjami. Brak widocznych uszkodzeń elementów konstrukcyjnych budynku. Stan techniczny budynku określono jako bardzo dobry.

Suma oszacowania wynosi 3 621 856,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 716 392,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 362 185,60 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO II O. w Rzeszowie 32 1240 2614 1111 0010 3673 8437.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.