Grunty niezabudowane w Trzebownisku

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-08-2020 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy , 36-001 Trzebownisko, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/00167061/9.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka gruntu nr 919/1 położona w miejscowości Trzebownisko, obręb nr 0008 Trzebownisko, powiat rzeszowski ziemski, województwo podkarpackie. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr RZ1Z/00167061/9. Nieruchomość gruntowa nie jest zabudowana, w ewidencji gruntów stanowi grunty orne. Powierzchnia działki wynosi 0,1ha (RIIIa grunty orne 0,01ha, RIIIb grunty orne 0,06, RIVa grunty orne 0,03ha). Kształt regularny zwarty w kształcie zbliżonym do trapezu. Działka usytuowana w terenach rolniczych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów przemysłowych (mleczarnia Trzebownisko). Działka odłogowana, porośnięta drzewami i krzewami samosiejnymi, zaniedbana i niepielęgnowana. Brak uzbrojenia działki, dojazd do działki słaby – droga gminna lokalna polna, nieutwardzona, Warunki terenowe bardzo dobre, warunki lokalizacyjne dobre. Zgodnie z ustaleniami przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie oznaczonej symbolem Ro – tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyłączonej z zabudowy.

Suma oszacowania wynosi 6 110,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 582,50 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 611,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO II O. w Rzeszowie 32 1240 2614 1111 0010 3673 8437.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.