Grunty niezabudowane w Budach Głogowskich

Komornik Sądowy w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Kancelaria Komornicza w Rzeszowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2020 o godz. 11:30 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja:

– nieruchomości położonej przy ,Budy Głogowskie, 36-060 Głogów Małopolski, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/00106169/1.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem wyceny jest prawo własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych jako działka gruntu nr 4393/2 i 4305/33, obręb ewidencyjny nr 0001 Budy Głogowskie, położona w miejscowości Budy Głogowskie, miasto i gmina Głogów Małopolski, powiat rzeszowski ziemski, województwo podkarpackie. Dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest odpowiednio księga wieczysta nr RZ1Z/00106169/1 i RZ1Z/00205952/1. Działka gruntu nr 4305/33 o przeznaczeniu rolniczym położona w miejscowości Budy Głogowskie jest niezabudowana. Powierzchnia działki wynosi 3,77 ha (obręb 0001 Budy Głogowskie). Działka wg oględzin w przeszłości mogła stanowić kopalnię kruszywa. Aktualnie ok 2 ha jej powierzchni stanowią zbiorniki wodne (szacunkowy obmiar z mapy), pozostała powierzchnia działki porośnięta drzewami i krzewami oraz trawą. Brzegi zbiorników wodnych porośnięta roślinnością charakterystyczną dla tego typu obszarów. Działka ogrodzona w całości tzw. „siatką leśną”. Uzbrojenie sieciowe działki: energia elektryczna. Dojazd do działki zadowalający – droga polna nieutwardzona na zasadach służebności. Warunki terenowe dobre, teren płaski. Warunki lokalizacyjne peryferyjne. Działka gruntu nr 4393/2 o przeznaczeniu rolniczym położona w miejscowości Budy Głogowskie jest niezabudowana. Powierzchnia działki wynosi 0,67 ha (obręb ewidencyjny 0001 Budy Głogowskie ). Działka wg oględzin w przeszłości mogła stanowić kopalnię kruszywa. Aktualnie ok 0,17 ha jej powierzchni stanowią zbiorniki wodne (szacunkowy obmiar z mapy), pozostała powierzchnia działki porośnięta drzewami i krzewami oraz trawą. Brzegi zbiorników wodnych porośnięte roślinnością charakterystyczną dla tego typu obszarów. Działka ogrodzona w całości tzw. „siatką leśną”, od strony wschodniej znajduje się brama stalowa rozwierana. Uzbrojenie sieciowe działki: energia elektryczna. Dojazd do działki zadowalający – droga polna nieutwardzona na zasadach służebności. Warunki terenowe dobre, teren płaski. Warunki lokalizacyjne peryferyjne.

Suma oszacowania wynosi 47 814,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 35 860,50 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 781,40 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

– nieruchomości położonej przy ,Budy Głogowskie, 36-060 Głogów Małopolski, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/00205952/1.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem wyceny jest prawo własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych jako działka gruntu nr 4393/2 i 4305/33, obręb ewidencyjny nr 0001 Budy Głogowskie, położona w miejscowości Budy Głogowskie, miasto i gmina Głogów Małopolski, powiat rzeszowski ziemski, województwo podkarpackie. Dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest odpowiednio księga wieczysta nr RZ1Z/00106169/1 i RZ1Z/00205952/1. Działka gruntu nr 4305/33 o przeznaczeniu rolniczym położona w miejscowości Budy Głogowskie jest niezabudowana. Powierzchnia działki wynosi 3,77 ha (obręb 0001 Budy Głogowskie). Działka wg oględzin w przeszłości mogła stanowić kopalnię kruszywa. Aktualnie ok 2 ha jej powierzchni stanowią zbiorniki wodne (szacunkowy obmiar z mapy), pozostała powierzchnia działki porośnięta drzewami i krzewami oraz trawą. Brzegi zbiorników wodnych porośnięta roślinnością charakterystyczną dla tego typu obszarów. Działka ogrodzona w całości tzw. „siatką leśną”. Uzbrojenie sieciowe działki: energia elektryczna. Dojazd do działki zadowalający – droga polna nieutwardzona na zasadach służebności. Warunki terenowe dobre, teren płaski. Warunki lokalizacyjne peryferyjne. Działka gruntu nr 4393/2 o przeznaczeniu rolniczym położona w miejscowości Budy Głogowskie jest niezabudowana. Powierzchnia działki wynosi 0,67 ha (obręb ewidencyjny 0001 Budy Głogowskie ). Działka wg oględzin w przeszłości mogła stanowić kopalnię kruszywa. Aktualnie ok 0,17 ha jej powierzchni stanowią zbiorniki wodne (szacunkowy obmiar z mapy), pozostała powierzchnia działki porośnięta drzewami i krzewami oraz trawą. Brzegi zbiorników wodnych porośnięte roślinnością charakterystyczną dla tego typu obszarów. Działka ogrodzona w całości tzw. „siatką leśną”, od strony wschodniej znajduje się brama stalowa rozwierana. Uzbrojenie sieciowe działki: energia elektryczna. Dojazd do działki zadowalający – droga polna nieutwardzona na zasadach służebności. Warunki terenowe dobre, teren płaski. Warunki lokalizacyjne peryferyjne.

Suma oszacowania wynosi 268 801,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 201 600,75 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 880,10 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO II O. w Rzeszowie 32 1240 2614 1111 0010 3673 8437.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.