Grunty niezabudowane w Jasionce

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-02-2019 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosława Wolanin przy ul. Bernardyńskiej 5, 35-069 Rzeszów, odbędzie się w trybie uproszczonym pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Aleksander Litwin położonej: 36-002 Jasionka, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW: RZ1Z/00159254/0]
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona jako działki nr 2522/1 o pow. 0,03 ha ( ŁV- 0,03 ha ) i nr 2640 o pow. 0,11 ha ( RIVb), położona w obrębie 0001 Jasionka, gm. Trzebownisko. Właścicielem nieruchomości zgodnie z Kw nr RZ1Z/00159254/0 jest osoba fizyczna. Działki nie posiadają dojazdu z drogi publicznej, nie posiadają uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej, są nieogrodzone i położone w terenie płaskim. Otoczenie działki nr 2522 /1 stanowią tereny niezabudowane i nieużytkowane, natomiast otoczenie działki nr 2640 stanowią tereny niezabudowane oraz pojedyncza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działki posiadają regularne kształty, ich teren jest porośnięty samosiewami traw.

Suma oszacowania działki nr 2522/1 wynosi 5 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 050,00 zł.
Suma oszacowania działki nr 2640 wynosi 22 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 16 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania na dzień przed terminem licytacji. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Rzeszowie 32 12402614 1111 0010 3673 8437
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancealrii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem. Zgoda współmałżonka powinna być udzielona w formie aktu notarialnego.