Grunty w Dynowie (działki zabudowane i niezabudowane)

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W CELU ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE SPRZEDAŻY PUBLICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 1066 w zw. z art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-01-2019 r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie mającego siedzibę przy ul. Kustronia 4 w sali nr 6, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do uczestników: Grażyna Balicka, Wiesława Przywara, Roman Kozioł, Andrzej Stankiewicz, nieruchomość położona: Dynów, dla której brak jest urządzonej księgi wieczystej.

Przedmiotem wyceny jest nieruchomość rolna, oznaczona jako działki nr 2091/1 o pow. 0,0108, nr 2794 o pow. 0,0210, nr 2800 o pow. 0,0713 ha, nr 2801/1 o pow. 0,3483 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, nr 2826/2 o pow. 0,0273 ha, nr 2828/2 o pow. 0,2037 ha, nr 2940 o pow. 0,1194 ha, nr 3164 o pow. 0,0349 ha, nr 3165 o pow. 0,0408 ha, nr 3167 o pow. 0,0484 ha, nr 3174/4 o pow. 0,2597 ha- zabudowanej budynkiem mieszkalnym drewnianym, nr 4130 o pow. 0,1323 ha, nr 4551 o pow. 0,1836 ha i nr 4552 o pow. 0,1686 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym murowanym o pow. użytkowej 104,74 m.kw., położona w obrębie 0001 Dynów, gm. Dynów. Nieruchomość nie posiada założonej księgi wieczystej. W ewidencji gruntów i budynków gminy Dynów współwłaścicielami nieruchomości są osoby fizyczne.

Suma oszacowania działki nr 2091/1 wynosi 3 888,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 592,00 zł.
Suma oszacowania działki nr 2794 wynosi 6 510,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 4340,00 zł.
Suma oszacowania działki nr 2800 i 2801/1 wynosi 147 160,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 98 106,67 zł.
Suma oszacowania działki nr 2826/2 wynosi 8 463,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 5 642,00 zł.
Suma oszacowania działki nr 2828/2 wynosi 73 332,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 48 888,00 zł.
Suma oszacowania działki nr 2940 wynosi 1 336,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 890,67 zł.
Suma oszacowania działki nr 3164 wynosi 12 564,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 8 376,00 zł.
Suma oszacowania działki nr 3165 wynosi 14 688,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 9 792,00 zł.
Suma oszacowania działki nr 3167 wynosi 17 424,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 11 616,00 zł.
Suma oszacowania działki nr 3174/4 wynosi 35 711,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 23 807,33 zł.
Suma oszacowania działki nr 4130 wynosi 1 481,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 987,33 zł.

Suma oszacowania działki nr 4551 wynosi 2 055,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1370,00 zł.
Suma oszacowania działki nr 4552 wynosi 1 887,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1258,00 .

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmia powinna być złożona na dzień przed terminem licytacji w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Rzeszowie 32 12402614 1111 0010 3673 8437
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem. Zgoda współmałżonka powinna być udzielona w formie aktu notarialnego.