Grunty niezabudowane w Lipiu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 1013 ind. 6 w zw. z art. 954 w zw. z art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-06-2020r. o godz. 11:30 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosława Wolanin przy ul. Bernardyńskiej 5, 35-069 Rzeszów, odbędzie się w trybie uproszczonym pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Regina Jabłońska położonej: 36-060 Głogów Małopolski, Lipie, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW: RZ1Z/00143655/6]
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość rolna niezabudowana, oznaczona jako działki nr 1062 o pow. 0,15 ha- ŁIV, nr 1043 o pow. 0,08 ha- ŁIV, nr 1061 o pow. 0,18 ha- ŁIV i nr 1865 o pow. 0,17 ha- ŁIV, położone w Lipiu, gm. Głogów Małopolski, woj. podkarpackie.Właścicielem nieruchomości zgodnie z Kw nr RZ1Z/00143655/6 jest osoba fizyczna. Położenie nieruchomości jest mało atrakcyjne, działki są niezabudowane, nie ogrodzone, nieużytkowane rolniczo i niezagospodarowane. Działki nr 1043, nr 1062 i nr 1865 posiadają dojazd drogą o nawierzchni gruntowej, natomiast działka nr 1061 nie posiada dojazdu. Działki nie posiadają uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej. Nad działką nr 1865 przebiega sieć elektroenergetyczna napowietrzna. Otoczenie działek stanowią tereny niezabudowane i nieużytkowane rolniczo oraz grunty zadrzewione. Działki położone są w terenie płaskim. Kształty działek zbliżone są do prostokąta.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 10 052,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 539,00zł.

Suma oszacowania działki nr 1043 wynosi 1386,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1039,50zł.
Suma oszacowania działki nr 1061 wynosi 3120,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2340,00zł.
Suma oszacowania działki nr 1062 wynosi 2600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1950,00zł.
Suma oszacowania działki nr 1865 wynosi 2946,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2209,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Rzeszowie 32 12402614 1111 0010 3673 8437
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancealrii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem. Zgoda współmałżonka powinna być udzielona w formie aktu notarialnego.