Grunty niezabudowane w Wólce Sokołowskiej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 1013 ind. 6 w zw. z art. 954 w zw. z art. 867 § 1 ind. 1 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-07-2020r. o godz.12:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosława Wolanin przy ul. Bernardyńskiej 5, 35-069 Rzeszów, odbędzie się w trybie uproszczonym pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Anna Rzeszutek położonej: 36-050 Sokołów Małopolski, Wólka Sokołowska, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: RZ1Z/00122595/4]
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona jako działki nr 1001/1 o pow. 0,5759 ha (PsV – 0,3242, nr 1001/2 o pow. 0,1059 ha, nr 1001/3 o pow. 0,4697 ha i nr 1132/1 o pow. 0,1502ha, położona w obrębie 0008 Wólka Sokołowska, gm. Sokołów Małopolski. Właścicielem nieruchomości zgodnie z KW NR RZ1Z/00122595/4 jest osoba fizyczna. Działka nr 1001/1 – położenie atrakcyjne, dojazd z drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej, kształt działki regularny, wydłużony. Otoczenie stanowią tereny niezabudowane oraz pojedyncza zabudowa. Działka położona w terenie płaskim, nieużytkowana rolniczo. Działki nr 1001/2 i nr 1001/3 posiadają dojazd, kształt działek regularny, wydłużony. Działki nieużytkowane rolniczo, położone w terenie płaskim. Działka nr 1132/1 – położona atrakcyjnie, dojazd z drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej, kształt regularny, posiada częściowe uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej. Działka użytkowana.

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 80 665,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60 498,75zł.

Suma oszacowania działki nr 1001/1 wynosi 16 305,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12 228,75zł.
Suma oszacowania działki nr 1001/2 wynosi 2 998,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 248,50zł.
Suma oszacowania działki nr 1001/3 wynosi 13 298,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 973,50zł.
Suma oszacowania działki nr 1132/1 wynosi 48 064,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 048,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Rzeszowie 32 12402614 1111 0010 3673 8437
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą ucz

estniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancealrii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem. Zgoda współmałżonka powinna być udzielona w formie aktu notarialnego.