Grunty zabudowane domem w Rudnej Małej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-03-2020r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie mającego siedzibę przy ul. Kustronia 4 w sali nr 31, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:Andrzej Basara położonej: 36-054 Rudna Mała, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: RZ1Z/00052504/8]
Przedmiotem licytacji jest prawo własności gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka nr 2123/26, położona w miejscowości Rudna Mała, gmina Głogów Małopolski, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr RZ1Z/00052504/8. Nieruchomość oznaczona jako działka nr 2123/26 o powierzchni 0,0902 ha zabudowana jest wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Działka wyposażona jest w urządzenia infrastruktury technicznej takie jak: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczne, gazociągowe i telekomunikacyjne. Dojazd do działki odbywa sie z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Otoczenie zwartej zabudowy jednorodzinnej. Budynek mieszkalny z 1993r. Ściany z wiórowo-cementowych pustaków, w środku cegła, ocieplone wełną. Elewacja z sidingu, cokół bez okladziny. Budynek energooszczędny. Okna w przyziemiu z PCV, pozostałe drewniane. W domu znajduje się przyziemie z pomieszczeniami o zróżnicowanej wysokości z wejściem wewnątrz budynku oraz z odrębnym wejściem z zewnątrz budynku. Poddasze nieużytkowe. Na strychu na podłodze wylewka. Więźba dachowa drewniana, pokrycie dachu z blachodachówki. Rynny i rury spustowe z PCV. Centralne ogrzewanie na węgiel. Z CO ogrzewanie podłogowe w łazience, korytarzach i w kuchni. Ściany wewnętrzne z gipsoka

rtonu pomalowane farbą emulsyjną. Powierzchnia zabudowy wynosi 129 m.kw. na co sklada się: przedpokój, komunikacja, kuchnia, łazienka, WC, dwa pokoje, sypialnia i salon, w przyziemiu pomieszczenia gosodarcze o pow. 43,94 m.wk. Razem powierzchnia użytkowa 142 m.kw.

Suma oszacowania wynosi 385 132,40zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 288 849,30zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 513,24zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Rzeszowie 32 12402614 1111 0010 3673 8437
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancealrii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem. Zgoda współmałżonka powinna być udzielona w formie aktu notarialnego.