Miejsce postojowe w garażu – Rzeszów Al. Niepodległości 1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-03-2020r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie mającego siedzibę przy ul. Kustronia 4 w sali nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużników: Barbara Marek i Bogusław Marek położonej: 35-303 Rzeszów, Aleja Niepodległości 1, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW: RZ1Z/00170318/0].
Przedmiotem licytacji jest udział 1/36 w prawie własności lokalu niemieszkalnego, wyodrębniony jako miejsce postojowe nr 2 w garażu wielostanowiskowym na poziomie -1, położonego w Rzeszowie, obręb 208 Nowe Miasto, w budynku wielorodzinnym przy Al. Niepodległości numer 1, gmina M. Rzeszów, powiat M. Rzeszów, woj. podkarpackie. Dla prawa własności do lokalu Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW RZ1Z/00170318/0. Dla gruntu gdzie znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z przedmiotowym lokalem niemieszkalnym prowadzona jest KW nr RZ1Z/00150129/2. Pomieszczenie garażowe zlokalizowane jest na I kondygnacji podziemnej z dostępem z budynku poprzez klatkę schodową, dojazd odbywa się bezpośrednio z okolicznego terenu poprzez zjazd i dalej przez wewnętrzne ciągi komunikacyjne, bezpośrednio do miejsca postojowego. Powierzchnia miejsca postojowego ok 18 m.kw.

Suma oszacowania wynosi 29 276,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 957,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 927,60zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Rzeszowie 32 12402614 1111 0010 3673 8437
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancealrii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem. Zgoda współmałżonka powinna być udzielona w formie aktu notarialnego.