Grunty niezabudowane w Trzcianie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 1013 ind. 6 w zw. z art. 954 i 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-09-2019r. o godz. 11:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosława Wolanina przy ul. Bernardyńskiej 5 w Rzeszowie, odbędzie się w trybie uproszczonym druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Paweł Łopata, położonej: w Trzcianie gm.Świlcza, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RZ1Z/00083826/7
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa oznaczona jako działki Nr Ew.: 1810 o pow. 0,1500 ha; 1836 o pow. 0,2100 ha; 1865 o pow. 0,1100 ha – położonej w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie. Łączna powierzchnia wpisanych działek wynosi 0,4700 ha – Obręb 0009 Trzciana.
Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta KW Nr RZ1Z/00083826/7.
Teren działek jest pagórkowaty – deniwelacja w skrajnych punktach wynosi do kilku metrów i wynika z naturalnego ukształtowania w tej części miejscowości. Parcele posiadają kształty dość regularne, wydłużone – prostokątne. Sąsiedztwo stanowią nieruchomości niezabudowane wykorzystywane rolniczo oraz obszary zadrzewione i zakrzewione. Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości ok. 100 metrów (w linii prostej) od działki Nr Ew. 1865. Dojazd odbywa się zwyczajowo poprzez działki sąsiednie (brak prawnie uregulowanej służebności). Odległość nieruchomości od Rzeszowa wynosi ok. 13,0 km. Dostępność komunikacyjna jest przeciętna.
Działki są niezabudowane, nieuzbrojone, nieogrodzona i na dzień wyceny stanowią obszar nieużytków. Na działce Nr Ew. 1810 znajdują się składniki roślinne o charakterze nieurządzonym (samosiejnym) występujące na mniejszej części obszaru działki. Na działkach Nr Ew.: 1836, 1865 znajdują się składniki roślinne o charakterze nieurządzonym (samosiejnym) występujące na większości obszaru działki.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 8 805,00zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 4402,50zł.
Suma oszacowania działki nr 1810 wynosi: 2085,00zł, zaś cena wywołania 1042,50zł
Suma oszacowania działki nr 1836 wynosi: 4410,00zł, zaś cena wywołania 2205,00zł
Suma oszacowania działki nr 1865 wynosi: 2310,00zł, zaś cena wywołania 1155,00zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Rzeszowie 32 12402614 1111 0010 3673 8437
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem. Zgoda współmałżonka powinna być udzielona w formie aktu notarialnego.