Grunty zabudowane w Pogwizdowie Nowym

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-10-2019 r. o godz.09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie mającego siedzibę przy ul. Kustronia 4 w sali nr 31, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:Stefan Dziemiela położonej: 36-062 Pogwizdów Nowy, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW: RZ1Z/00100665/6]
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość położona w Pogwizdowie Nowym 142, zlokalizowana w strefie pośredniej wsi, w pobliżu drogi asfaltowej, niedaleko od przystanków oraz sklepu. Działka o powierzchni 0,07ha, stanowi tereny mieszkaniowe B, ma kształt zbliżony do prostokąta o bokach ok. 40m x 17m, jest ogrodzona ogrodzeniem na podmurówce, wykonanym od frontu z elementów ciętych blaszanych, furtka z elementów stalowych giętych, reszta ogrodzenia wykonana z siatki stalowej. Dojście do budynku wyłożone płytkami. Na działce drzewa i krzewy ozdobne. Dojazd do nieruchomości z gminnej drogi asfaltowej, bezpośrednio do budynku drogą utwardzoną. Na działce znajdują się fundamenty wyburzonego budynku gospodarczego. Na podstawie badania mapy zasadniczej ustalono, że działka jest uzbrojona – w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizację sanitarną oraz sieć gazową bez podłączenia do budynku. W sąsiedztwie ścisła zabudowa mieszkaniowa z budynkami gospodarczymi. Na działce znajduje się budynek mieszkalny drewniany otynkowany, parterowy na podmurówce z cegły, z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczonym, strop drewniany, ściany szczytowe na strychu oraz dach pokryte blachą trapezową ocynkowaną, rynny z PVC. Budynek oddany do eksploatacji w 1949r. wg informacji właściciela. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 60,66 m.kw.

Suma oszacowania wynosi 124 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 83 200,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 480,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Rzeszowie 32 12402614 1111 0010 3673 8437
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancealrii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem. Zgoda współmałżonka powinna być udzielona w formie aktu notarialnego.