Lokal mieszkalny w Rzeszowie ul. Podwisłocze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-09-2019 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie mającego siedzibę przy ul. Kustronia 4 w sali nr 20, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Oktawiusz Wolnicki, położonego: 35-309 Rzeszów, Podwisłocze 33/118, dla którego Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW: RZ1Z/00202279/8]
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny nr 118 o powierzchni użytkowej 65,77 m2( w tym loggia o pow. 6,80m2) położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 33 przy ul. Podwisłocze w Rzeszowie. Właścicielem lokalu mieszkalnego nr 118 stanowiącego odrębną nieruchomość zgodnie z Kw nr RZ1Z/ 00202279/8 jest osoba fizyczna. Lokal położony jest na 13 kondygnacji ( 11 piętro). W skład lokalu wchodzi: salon, kuchnia, pokój, korytarz i łazienka. Do lokalu przynależna jest loggia o pow. 6,80m2. Standard wykończenia lokalu jak również stan techniczny jest zadowalający. Lokal jednostronny. Wyposażenie w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną.

Suma oszacowania wynosi 343 850,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 257 887,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 385,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Rzeszowie 32 12402614 1111 0010 3673 8437
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancealrii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem. Zgoda współmałżonka powinna być udzielona w formie aktu notarialnego.