Grunty niezabudowane w Rzeszowie – Przybyszówka II

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie 1013 ind. 6 kpc w zw. z art. 954 kpc w zw. z art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-10-2019r. o godz. 11:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosława Wolanina przy ul. Bernardyńskiej 5, 35-069 Rzeszów, odbędzie się w trybie uproszczonym druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Piotr Mądrzyk położonej: 35-001 Rzeszów, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: RZ1Z/00157140/4]

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona jako działki nr 2212/5 o pow. 0,1997 ha ( RIIIa- 0,0634ha, Ł- III- 0,1363ha), nr 2212/6 o pow. 0,0085 ha (ŁIII), nr 2213/3 o pow. 0,3042 ha ( RIIIa- 0,2073ha, ŁIII- 0,0969ha) i nr 2213/4 o pow. 0,0793ha ( RIIIa- 0,0447 ha, ŁIII- 0,0346ha), położone w obrębie 222 Przybyszówka II w Rzeszowie. Właścicielem nieruchomości jest osoba fizyczna. Działki nr 2212/5 i nr 2212/6 położone są w sąsiedztwie ul. Ługowej, od której dzieli je rów melioracyjny, natomiast działki nr 2212/6 i nr 2213/4 nie posiadają prawnie zapewnionego dojazdu. W terenie istnieje droga polna, która została wydzielona z sąsiednich działek. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej. Najbliższe zabudowania znajdują się ok. 170m w kierunku południowym. Teren działek jest ogrodzony i w zasadzie płaski, o spadku ok. 6m w kierunku południowym, niezagospodarowany, porośnięty samosiewami roślin. Otoczenie działek stanowią tereny niezabudowane w przewadze nieużytkowane. Działki posiadają regularne kształty. Działki nr 2212/6 i nr 2213/4 z uwagi na cechy geometryczne wykazują małą funkcjonalność.

Suma oszacowania wynosi 727 791,00zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 363 895,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 72 779,10zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Rzeszowie 32 12402614 1111 0010 3673 8437
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancealrii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem. Zgoda współmałżonka powinna być udzielona w formie aktu notarialnego.