Grunty zabudowane w Matysówce 0,29ha

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-09-2019r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie mającego siedzibę przy ul. Kustronia 4 w sali nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Zofia Anna Szytuła, położonej: 36-020 Tyczyn, Matysówka 178, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tyczynie prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW: RZ2Z/00015895/1]
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa – oznaczona jako działka nr 906/1 o pow. 0.29ha o adresie administracyjnym Matysówka 178 – na której znajduje się dom mieszkalny niepodpiwniczony, parterowy z przyziemiem i poddaszem nieużytkowym oraz budynek gospodarczy. Obiekty wzniesione w technologii tradycyjnej murowanej w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych, przyjęte do użytkowania w 1965 i 1962 r (wg kartoteki budynków). W ramach wysokiego parteru się: trzy pokoje (jeden przechodni), kuchnia przechodnia, łazienka, komunikacja, ganek. Ze względu na układ fizyczny działki część przyziemia stanowi suterenę od strony południowej. W ramach niniejszej kondygnacji znajduje się kuchnia przechodnia, pokój, kotłownia (nieczynna), pomieszczenia gospodarcze, skład na opał oraz komunikacja.
Dane ogólne budynku mieszkalnego:
powierzchnia użytkowa ok. 156,00 m2.
powierzchnia zabudowy (wg kartoteki budynków) 130,00 m2.
Na działce znajduje się ponadto budynek gospodarczy wykorzystywany jako skład oraz częściowo jako pomieszczenia do hodowli gołębi. Wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej z dachem dwuspadowym krytym dachówką cementową z licznymi uszkodzeniami.
Powierzchni zabudowy budynku gospodarczego 81,00 m2 (wg kartoteki budynków) – powierzchnia użytkowa ok. 72,90 m2.
Zgodnie z zapisami uchwały przedmiotowa nieruchomość oznaczona jako działka gruntu nr 906/1 położona jest w obszarach oznaczonych symbolem M – strefa koncentracji osadnictwa obejmują tereny istniejącej zabudowy o różnych funkcjach z przewagą budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego oraz tereny rolne, na których występuje największe zainteresowanie realizacją budownictwa jednorodzinnego i obiektów usługowych.

Suma oszacowania wynosi 292 516,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 219 387,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 251,60zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Rzeszowie 32 12402614 1111 0010 3673 8437
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancealrii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem. Zgoda współmałżonka powinna być udzielona w formie aktu notarialnego.