Grunty rolne w Rudnej Wielkiej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 1013 ind. 6 w zw. z art. 954 w zw. z art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-05-2019r. o godz. 11:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosława Wolanin przy ul. Bernardyńskiej 5, 35-069 Rzeszów, odbędzie się w trybie uproszczonym druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Anna Cach, położonej: 36-054 Rudna Wielka, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW: RZ1Z/00066703/4]
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona jako działka nr 953 o pow. 0,14 ha ( RIIIa- 0,14 ha ), położona w obrębie 0007 Rudna Wielka, gm. Świlcza. Właścicielem nieruchomości zgodnie z Kw nr RZ1Z/00066703/4 jest osoba fizyczna. Działka posiada dojazd z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, nie posiada uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej, jest nieogrodzona, nieużytkowana ( porośnięta drzewami) i położona w terenie płaskim. Otoczenie działki nr 953 stanowią tereny niezabudowane i nieużytkowane, od strony zachodniej występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, natomiast od strony południowej droga dojazdowa oraz tory kolejowe. Działka posiada regularny kształt- wąski i wydłużony.

Suma oszacowania wynosi 74 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 37 100,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 420,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Rzeszowie 32 12402614 1111 0010 3673 8437
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem. Zgoda współmałżonka powinna być udzielona w formie aktu notarialnego.