Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w Rzeszowie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-04-2019r. o godz. 12:50 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie mającego siedzibę przy ul. Kustronia 4 w sali nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu należącego do dłużnika: Szymon Dec, położonego: 35-114 Rzeszów, ul. Jacka Malczewskiego 13/28, dla którego Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW: RZ1Z/00161591/1]

Oględziny lokalu mieszkalnego odbędą się w dniu 05.04.2019 r. o godz. 09:00.
Przedmiotem licytacji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położone w Rzeszowie dla którego Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadzi KW nr RZ1Z/00161591/1. Lokal mieszkalny o numerze 28 położony przy ul. Malczewskiego 13 o powierzchni 49,90 m.kw. znajduje się na czwartej kondygnacji naziemnej, budynku wielomieszkaniowego. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju. Do lokalu przysługuje prawo do korzystania z piwnicy. Układ funkcjonalny lokalu mieszkalnego jest korzystny, brak pokoi przechodnich. Z pokoju największego wyjście na balkon. Lokal wyposażony w instalację gazową (aktualnie nieczynną – w kuchni funkcjonuje płyta indukcyjna), centralną ciepłą i zimną wodę, centralne ogrzewanie miejskie oraz instalację elektryczną i teletechniczną. Lokal poddany generalnemu remontowi w 2015 roku. Ogólny stan lokalu oceniono jako dobry.

Suma oszacowania wynosi 235 780,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 176835,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 578,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Rzeszowie 32 12402614 1111 0010 3673 8437
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem. Zgoda współmałżonka powinna być udzielona w formie aktu notarialnego.