Grunty zabudowane i niezabudowane w Dynowie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 1066 w zw. z art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-10-2018r.r. o godz. 10:50 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie mającego siedzibę przy ul. Kustronia 4 w sali nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do uczestników: Grażyna Balicka, Wiesława Przywara, Roman Kozioł, Andrzej Stankiewicz położonej: Dynów, dla której brak jest urządzonej księgi wieczystej.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość rolna, oznaczona jako działki nr 938 o pow. 0,0908 ha, 1518/2 o pow. 0,13ha, 1684 o pow. 0,0368 ha, nr 1690 o pow. 0,0492 ha, nr 1718/2 o pow. 0,1480ha, nr 2091/1 o pow. 0,0108, nr 2751 o pow. 0,1111ha, nr 2755 o pow. 0,1826ha, nr 2794 o pow. 0,0210 (ŁIV), nr 2800 o pow. 0,0713ha, nr 2801/1 o pow. 0,3483ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, nr 2803/1 o pow. 0,0982 ha, nr 2826/2 o pow. 0,0273ha, nr 2828/2 o pow. 0,2037ha, nr 2940 o pow. 0,1194 ha, nr 3004 o pow. 0,2241ha, 3010 o pow. 0,2889ha, nr 3017 o pow. 0,1464ha, nr 3137/2 o pow. 0,4112ha, nr 3164 o pow. 0,0349ha, nr 3165 o pow. 0,0408ha, nr 3167 o pow. 0,0484ha, nr 3174/4 o pow. 0,2597ha- zabudowanej budynkiem mieszkalnym drewnianym, nr 4130 o pow. 0,1323ha, nr 4551 o pow. 0,1836ha i nr 4552 o pow. 0,1686 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym murowanym o pow. użytkowej 104,74m.kw., położona w obrębie 0001 Dynów, gm. Dynów. Nieruchomość nie posiada założonej księgi wieczystej. W ewidencji gruntów i budynków gminy Dynów współwłaścicielami nieruchomości są osoby fizyczne.

Suma oszacowania działki nr 938 wynosi 1 016,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 762,00zł.
Suma oszacowania działki nr 1518/2 wynosi 1 701,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 275,75zł.
Suma oszacowania działki nr 1684 wynosi 412,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 309,00zł.
Suma oszacowania działki nr 1690 wynosi 551,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 413,25zł.
Suma oszacowania działki 1718/2 wynosi 1 657,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 242,75zł.
Suma oszacowania działki nr 2091/1 wynosi 3 888,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 916,00zł.
Suma oszacowania działki nr 2751 wynosi 1 244,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 933,00zł.

Suma oszacowania działki nr 2755 wynosi 2 044,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 533,00zł.
Suma oszacowania działki nr 2794 wynosi 6 510,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 882,50zł.
Suma oszacowania działki 2800 i 2801/1 wynosi 147 160,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 110 370,00zł.
Suma oszacowania działki nr 2803/1 wynosi 1 099,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 824,25zł.
Suma oszacowania działki nr 2826/2 wynosi 8 463,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 347,25zł.
Suma oszacowania działki nr 2828/2 wynosi 73 332,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54 999,00zł.
Suma oszacowania działki nr 2940 wynosi 1 336,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 002,00zł.
Suma oszacowania działki nr 3004 wynosi 2 508,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 881,00zł.
Suma oszacowania działki nr 3010 wynosi 3 234,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 425,50zł.
Suma oszacowania działki nr 3017 wynosi 1 639,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 229,25zł.
Suma oszacowania działki nr 3137/2 wynosi 4 603,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 452,25zł.
Suma oszacowania działki nr 3164 wynosi 12 564,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 423,00zł.
Suma oszacowania działki nr 3165 wynosi 14 688,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 016,00zł.
Suma oszacowania działki nr 3167 wynosi 17 424,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 13 068,00zł.
Suma oszacowania działki nr 3174/4 wynosi 35 711,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 26 783,25zł.
Suma oszacowania działki nr 4130 wynosi 1 481,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 110,75zł.
Suma oszacowania działki nr 4551 wynosi 2 055,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 541,25zł.
Suma oszacowania działki nr 4552 wynosi 1 887,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 415,25,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmia powinna być złożona na dzień przed terminem licytacji w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Rzeszowie 32 12402614 1111 0010 3673 8437
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancealrii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem. Zgoda współmałżonka powinna być udzielona w formie aktu notarialnego.