Km 3695/17 grunty zabudowane i inne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-10-2018r.r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie mającego siedzibę przy ul. Kustronia 4 w sali nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 36-004 Łąka, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: RZ1Z/00042905/6]
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość rolna, oznaczona jako działki nr 968 o pow. 0,16 ha, nr 969 o pow. 0,04ha, nr 2809 o pow. 0,31ha i nr 3669 o pow. 0,1701ha. Działka nr 968 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 58,72 m.kw. oraz budynkami gospodarczymi przylegającymi do budynku mieszkalnego oraz stodołą oznaczoną na mapie ewidencyjnej nr 3g. Działki nr 969, nr 2809 i nr 3669 są niezabudowane. Nieruchomość położona jest w obrębie nr 0002 Łąka gm. Trzebownisko. Właścicielem neiruchomości zgodnie z KW nr RZ1Z/00042905/6 jest osoba fizyczna. Dojazd do działki zabudowanej nr 968 z drogi publicznej poprzez ustanowioną służebność drogą gruntową utwardzoną przez działkę nr 967. Działka nr 968 posiada uzbrojenie w siecie infrastruktury technicznej: energ. wod. kan. i gaz. (niecz.) pozostałe działki nie posiadają uzbrojenia. Bezpośrednie sąsiedztwo działek nr 968 i nr 969 (od strony północnej i wschodniej) stanowią tereny zabudowy zagrodowej, natomiast działek nr 3669 i nr 2809 tereny niezabudowane. Ponadto od strony północnej działki nr 3669 przebiega autostrada A4, a dojazd do działki występuje od strony południowej drogą o nawierzchni utwardzonej. Dojazd do działi nr 3669 drogą gruntową nieutwardzoną miejscami utrudniony, w sąsiedztwie działki przepływa rzeka Wisłok. Działki posiadają kształty w formie czworoboków i położone w terenie płaskim. Działka nr 968 jest ogrodzona ogrodzeniem z siatki oraz prętów stalowych na cokole. Na działce nr 968 znajdują się składniki roślinne.

Suma oszacowania działki nr 968 wynosi 135 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 101 400,00zł.
Suma oszacowania działki nr 969 wynosi 20 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 300,00zł.
Suma oszacowania działki nr 3669 wynosi 4 550,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 412,50zł.
Suma oszacowania działki nr 2809 wynosi 8 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 225,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania na dzień przed terminem licytacji. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Rzeszowie 32 12402614 1111 0010 3673 8437
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancealrii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem. Zgoda współmałżonka powinna być udzielona w formie aktu notarialnego.