Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Rzeszów – Kolorowa

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-10-2018r.r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie mającego siedzibę przy ul. Kustronia 4 w sali nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Wojciech Augustyn położonego: Rzeszów, Kolorowa 16/12, dla którego Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW: RZ1Z/00143398/6]
Przedmiotem licytacji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu o pow. użytkowej 63,96 m²,położonego w  budynku wielorodzinnym w  Rzeszowie przy ul. Kolorowej 16 pod numerem 12 na III piętrze (blok mieszkalny 4-kondygnacyjny), Obręb 216 Staromieście, gmina M. Rzeszów, powiat M. Rzeszów, woj. podkarpackie. Blok mieszkalny, w którym znajduje się przedmiotowy lokal to budynek wielorodzinny, wolnostojący, wielo-klatkowy, 3 i 4-kondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ocieplony styropianem. Budynek wyposażony jest we wszystkie urządzenia infrastruktury technicznej takie jak: sieć elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telefoniczna. Oddano go do użytku w  połowie lat 90-tych XX w.
Mieszkanie o powierzchni użytkowej 63,96 m² położone jest na III piętrze, składa się z:  salonu, 2  pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC.

Suma oszacowania wynosi 259 836,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 194 877,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię na dzień przed terminem licytacji w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 983,60zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Rzeszowie 32 12402614 1111 0010 3673 8437
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancealrii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem. Zgoda współmałżonka powinna być udzielona w formie aktu notarialnego.