Km 5502/17 licytacja – dom jednorodzinny w Zaczerniu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-11-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie mającego siedzibę przy ul. Kustronia 4 w sali nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Renata Stopa położonej: 36-062 Zaczernie, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: RZ1Z/00067543/1]
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona jako działka nr 4652 o pow. 0,1119ha położona w miejscowości Zaczernie, obręb br 0010 Zaczernie, gmina Trzebownisko, powiat rzeszowski. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr RZ1Z/00067543/1. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny parterowy z sutereną mieszkalną, poddaszem nieużytkowym. Obiekt wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Budynek poddany remontowi ok 2000 roku. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego 93,58 m. kw. Działka posiada uzbrojenie w energię elektryczną, kanalizację sanitarną gminną, wode sieciową, gaz ziemny. Dojazd do działki z drogi publicznej gminnej o nawierzchni bitumicznej. Suma oszacowania wynosi 239 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 179 700,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 960,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Rzeszowie 32 12402614 1111 0010 3673 8437
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem. Zgoda współmałżonka powinna być udzielona w formie aktu notarialnego.