Km 4693/15 licytacja domu jednorodzinnego w Przewrotnem

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-11-2018r. o godz. 12:50 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie mającego siedzibę przy ul. Kustronia 4 w sali nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużników: Antoni Sidor oraz Elżbieta Lachtara (poprzednio Sidor) położonej: 36-060 Głogów Małopolski, Przewrotne, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW: RZ1Z/00112993/1]
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, oznaczona jako działki nr 1053/11o pow. 0,0665 ha ( B- 0,0645 ha, Bi- 0,0020 ha) i nr 1053/50 o pow. 0,0365 ha ( B- 0,0365 ha), zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 132,80 m2, położona w Przewrotnem gm. Głogów Małopolski. Właścicielem nieruchomości zgodnie z Kw nr RZ1Z/00112993/1 są osoby fizyczne. Dojazd do działki drogą o nawierzchni utwardzonej. Nieruchomość nie posiada prawnie zapewnionego dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość posiada uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej – energ., wod. kan., gaz., c.o z własnej kotłowni. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny usług. W odległości kilkudziesięciu metrów w kierunku południowym znajduje się teren byłej cegielni w Przewrotnem. Działki nr 1053/11 i nr 1053/50 posiadają regularne kształty, są częściowo ogrodzone i położone w terenie płaskim. W zachodniej części działki nr 1053/11 znajduje się ściana budynku wybudowanego na działce nr 1053/59 oraz słup przelotowy linii elektroenergetycznej.

Suma oszacowania wynosi 240 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 180 375,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 050,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Rzeszowie 32 12402614 1111 0010 3673 8437
Zgodnie z przepise

m art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem. Zgoda współmałżonka powinna być udzielona w formie aktu notarialnego.