Grunty zabudowane w Sołonce

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-08-2019r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie mającego siedzibę przy ul. Kustronia 4 w sali nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Jacek Bieda położonej: 36-043 Sołonka, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tyczynie prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW: RZ2Z/00052973/3]
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość, oznaczona jako działka nr 41 o pow. 0,49ha (Br- Ps III- 0,12ha, PsIII- 0,20ha, RIVa- 0,17ha), zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym, o pow. użytkowej 109,56 m.kw., położona w obrębie Sołonka gm. Lubenia. Właścicielem nieruchomości zgodnie z KW nr RZ2Z/00052973/3 jest osoba fizyczna. Działka nr 41 posiada dojazd prawnie zapewniony drogą gruntową. Działka posiada uzbrojenie w sieć energetyczną infrastruktury technicznej. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny niezabudowane, zadrzewione i zalesione. Działka nr 41 posiada regularny kształt i położona w terenie zróżnicowanym fizjograficznie. Na działce znajdują się budynki gospodarcze oraz składniki roślinne w postaci krzewów ozdobnych i drzew iglastych.

Suma oszacowania wynosi 299 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 224 850,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 980,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Rzeszowie 32 12402614 1111 0010 3673 8437
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem. Zgoda współmałżonka powinna być udzielona w formie aktu notarialnego.