Grunty niezabudowane w Sołonce o pow. 0,69 ha

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie 1013 ind. 6 §1 kpc w zw. z art. 954 kpc i 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-07-2019r. o godz. 11:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosława Wolanin w Rzeszowie przy ul. Bernardyńskiej 5, odbędzie się w trybie uproszczonym pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Jacek Bieda położonej: 36-043 Sołonka, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tyczynie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: RZ2Z/00030515/5].
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona jako działka nr 26/2 o pow. 0,69ha (RIVa), położona w obrębie Sołonka gm. Lubenia. Właścicielem nieruchomości jest osoba fizyczna. Działka nr 26/2 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej od strony północnej. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej. Teren działki jest nieogrodzony i nieznacznie pochylony. Otoczenie działki stanowią w bezpośrednim sąsiedztwie tereny niezabudowane i zadrzewione, a w dalszej odległości pojedyncza zabudowa mieszkaniowa.

Suma oszacowania wynosi 186 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 139 725,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 630,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Rzeszowie 32 12402614 1111 0010 3673 8437
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem. Zgoda współmałżonka powinna być udzielona w formie aktu notarialnego.