Lokal mieszkalny w Boguchwale

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-08-2019r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie mającego siedzibę przy ul. Kustronia 4 w sali nr 31, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:GENOWEFY PĄCZEK, położonej: 36-040 Boguchwała, ul. Sportowa 2/36, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW: RZ1Z/00157606/9]
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny o numerze 36 o powierzchni 47,17 m.kw. położony w miejscowości Boguchwała przy ul. Sportowej 2. Dla lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta nr RZ1Z/00157606/9. Właścicielem lokalu jest osoba fizyczna. Lokal mieszkalny znajduje się na drugiej kondygnacji budynku wielomieszkalnego. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju. Z pokoju większego wyjście na balkon. Do lokalu przysługuje prawo do korzystania z piwnicy. Układ funkcjonalny lokalu korzystny, brak pokoi przechodnich. Lokal wyposażony w instalację gazową, wodną, kanalizacyjną, centralne ogrzewanie miejskie oraz instalację elektryczną. Ogólny stan lokalu pod względem wykończenia jak i funkcjonalności oceniono jako zadowalający, wskazany do remontu.

Suma oszacowania wynosi 161 681,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 121 260,75zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 168,10zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Rzeszowie 32 12402614 1111 0010 3673 8437
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancealrii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Osoby chcące nabyć nieruchomość do majątku wspólnego obowiązane są do okazania zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości oznaczonej w obwieszczeniu o licytacji, albo przystąpienia do przetargu razem z współmałżonkiem. Zgoda współmałżonka powinna być udzielona w formie aktu notarialnego.